طرح درس روزانه

نام درس : بخوانيم بنويسيم                                              شماره ي درس : درس اول                          عنوان درس : خداي مهربان                                             پايه : دوم                                                                زمان  : 50 دقيقه                                           تعداد دانش آموز : 27نفر                                                 نام معلم :                                                                 نام دبستان : شهید چمران

 

اهداف درس

1)        تقويت روحيه تشكر و قدرداني         

2)    توانايي خواندن متن با تلفظ صحيح

3)       تقويت روحيه ي مشاركت و همياري

وسايل لازم

كارت كلمات _ كتاب درسي

روش تدريس

همياري و مشاركت ، بحث و گفت وگو ، توضيحي

زمان

سلام و احوال پرسي ، حضور و غياب ، دقت در وضع جسمي دانش اموزان

5 دقيقه

 

 

 

گروه بندي

فعاليت معلم

فعاليت دانش آموز

 

قبلاَ كلمه هاي ( سپاس گزار ، لذت ، آموزگار ، صدا، خوشحال، گذشته، قصّه هاي ، حتّي، چيز هاي ) را روي كارت ها مي نويسيم و آنها را بين بچه ها تقسيم مي كنيم.

هريك از دانش آموزان يك كارت بر مي دارد .

5 دقيقه

 

ايجاد انگيزه براي ورود به  درس

1- شعر پايان درس را مي خوانيم.

2- از دانش آموزان مي خواهيم با توجه به شعري كه خوانده شدو با توجه به كلمه ي مربوط به گروه خود با هم فكر كنند و با آن يك جمله بسازند.

3- به طور تصادفي از چند گروه مي خواهيم جمله ي خود را براي كلاس بخوانند.

1- دانش آموزان خوب گوش مي دهند.

2- دانش آموزان با توجه به كلمه ي مربوط به گروه خود جمله مي سازند.

 

3- دانش آموز منتخب جمله ي خود رابراي كلاس مي خواند.

 

10 دقيقه

قبل از شروع درس

چند سوال از دانش آموزان مي پرسيم، مثل:

الف) چه كسي به ما كمك كرده است تا بتوانيم بخوانيم؟

ب) ما در برابر آموز گار سال قبل چه وظيفه اي داريم؟

ج) چرا از خدا سپاس گذاري مي كنيم؟

دانش آموزان با دقت به سؤال گوش مي دهند و به صورت فردي پاسخ مي دهند.

5 دقيقه

 

 

 

ارائه ي درس جديد

1- از دانش آموزان مي خواهيم كتاب « بخوانيم را باز كنند و درس را صامت خواني كنند. بدين صورت كه از روي درس آرام وبدون سر و صدا بخوانند.

2- از دانش آموزان مي خواهيم هر كلمه را كه در خواندن آن مشكل دارند در گروه خود به مشورت بگذارند.

3- يك بار متن درس را به صورت خطايي مي خوانيم.

4- خودمان از روي درس مي خوانيم و به بچه ها مي گوييم كه همه خواني كنند يعني همه با هم تكرار كنند.

5-چند نفر از بچه ها كه روخواني آنها قوي است مي گوييم تا بخوانند و بقيه هم خط ببرند.

1- دانش آموزان كتاب را باز كرده ودرس را صامت خواني       مي كنند.

 

2- دانش اموزان نحوه ي تلفظ بعضي از كلمات را از هم             مي پرسند.

3- دانش آموزان به متن درس خوب گوش مي دهند.

4- دانش آموزان با دقت متن را تكرار مي كنند.

 

5- دانش آموزان با دقت به متن درس گوش فرا مي دهند و همراه دانش آموزمورد نظر تلفظ صحيح كلمات جديد را ياد مي گيرند.

 

 

20 دقيقه

 

فعاليت درك ودريافت

1- از همه ي گروها مي خواهيم ابتدا  سوالات درك ودريافت را بخوانند و بعد راجع به پاسخ آنها باهم مشورت كنند.

2- به طور تصادفي از نماينده ي هر گروه مي خواهيم يك سوال را بخواند و به آن پاسخ دهد.

1- دانش آموزان در گروههاي خود سوالات را مي خوانند و       

درباره ي پاسخ آنها با هم گفت وگو مي كنند.

2- نماينده ي هر گروه يك سوال را بلند مي خواند و به آن پاسخ مي دهد.« نظر اعضاي گروه را اعلام مي كند»

 

5 دقيقه

 

نوشته شده توسط در ۸۹/۰۷/۲۵ |