هدف كلی:آشنایی با تغییرات مواد

  رئوس مطلب:

1- مواد تغییر می كنند

2- تغییرات مواد همیشه به یک صورت نیست

3- در بعضی از تغییرات خواص مواد تغییرو در بعضی خواص مواد تغییرنمی كنند

4- تغییرات مواد فیزیكی یا شیمیایی هستند

اهداف جزئِی:

1- با جمع آوری اطلاعات به برخی از خاصیت های مواد پی ببرند

2- با مشاهده ی تغییرات مواد ویژگی های آنها را تعیین كنند

3- با ویژگی های تغییر فیزیكی آشنا شوند

4- با ویژگی های تغییر شیمیایی آشنا شوند

   اهداف رفتاری :

در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود  :

1-  به مطالعه ی تغییرات مواد علاقه مند شوند

2- با مقایسه ی خاصیت های یک ماده قبل و بعد از یک نوع تغییر با ویژگی های این تغییر آشنا شوند

3-با انجام فعالیت های مختلف مواردی را که در آن خواص ماده حفظ می شود و  مواردی را که در آن ماده خواص خود را از دست می دهد تجربه كند

4-  بتوانند تغییرات فیزیكی و شیمیایی را تعریف كنند و برای آنها مثال بزنند

روش تدریس :

بحث گروهی - پرسش و پاسخ - آزمایشی -سخنرانی

رسانه های آموزشی:

ماژیک - تخته - کاغذ - شكر-  آب  - بشر- سركه - جوش شیرین - بادكنک  - بطری -  چند تصویر از تغییرات در طبیعت و فضا

فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):

سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب -توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده كردن جو كلاس برای شروع درس

تعیین رفتار ورودی:

1- دانش آموزان باید بتوانند مواد را تعریف كنند

2- دانش آموزان باید بتوانند چند ماده نام ببرند

3- دانش آموزان باید بتوانندمواد را از هم جدا كنند

ارزشیابی تشخیصی (3 دقیقه ):

1- آیا می دانید ماده چیست؟

2- آیا می توانید چند ماده نام ببرید؟

3- آیا می توانید بگویید تغییریعنی چه؟

4- آیا جنس مواد مختلف با هم فرق دارند؟

5- آیا ممكن است ماده ای به ماده ای دیگر تبدیل شود؟

ایجاد انگیزه و آماده سازی(5 دقیقه ):

آیا تا به حال مادران خود را در حال پخت غذا دیده اید؟

آیا تا به حال توجه کكرده اید که چرا مواد اولیه ی غذا در پایان تغییرمی كنند؟

ارائه ی درس(25 دقیقه ):

1- ماده را تعریف می کكنیم .

2- با كمک دانش آموزان چند مثال برای ماده می زنیم.

3-چند جمله كه كلمه ی (تغییر) در آنها به كار رفته باشد مثال می زنیم.

4- می پرسیم تغییریعنی چه ؟

5- آیا میتوانید با (تغییر) جمله بسازید؟

6- شكل كتاب را به آنها نشان می دهیم و در مورد آن سوؤال می پرسیم .

7- از دانش آموزان می خواهیم جدول روبه رو را در دفتر هایشان رسم وآن را كامل كنند:

 

آنچه در مورد تغییر می دانم

 

آنچه در مورد تغییردوست دارم بدانم

 

آنچه در مورد تغییرباید بدانم

8- مشاهده كنید را بخوانند و انجام دهندو ما آن را توضیح دهیم.

9- مشاهده كنید دوم را نیز بخوانند و انجام دهند و  ما آن را توضیح دهیم.

10- چند تغییر شیمیایی و فیزیكی را مثال بزنندو ما جدولی می كشیم و مثالها را در آن می نویسیم و هر دو تغییر را توضیح می دهیم .

11- از دانش آموزان می خواهیم با تغییر فیزیكی و شیمیایی جمله بسازند.

12- انجام فعالیت فكر كنید به صورت گروهی

13- رسم جدول نتیجه گیری و تكمیل آن

14- انجام آزمایش ها توسط دانش آموزان و نتیجه گیری از آنها

نكته:

ارزشیابی تكوینی در حین تدریس با پرسیدن سؤالاتی از دانش آموزان انجام می گیرد

جمعبندی کلی(5 دقیقه ) :

درس را با كمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می كنیم

تعیین تكلیف (3 دقیقه ):

انجام فعالیت جمع آوری اطلاعت در خانه و گزارش به كلاس

نوشتن چند تغییر فیزیكی و شیمیایی در محیط اطراف

وقت آزاد (2 دقیقه ) :

رفع اشكالات احتمالی دانش آموزان

نوشته شده توسط در ۸۹/۰۶/۰۷ |